jednorazowa amortyzacja

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Marta Wilk

  Witam,

  Mały podatnik, to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 5a pkt 20 updof).

  W 2011 r. za małego podatnika uważa się podatnika kontynu­ującego działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 4.736.000 zł.

  Limit przychodów uprawniający przedsiębiorcę do korzystania ze statusu małego podatnika dotyczy roku poprzedniego, a nie bieżącego. Status ten przysługuje na dany rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów osiągniętych w tym roku.

  Mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

  Może Pan zatem jednorazowo zamortyzować samochód ciężarowy. Dodam tylko, że przy jednorazowej amortyzacji należy wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

  W razie pytań proszę o kontakt.

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.